Rada Naukowa

Scandia Cosmetics współpracuje z uznanymi ekspertami z dziedzin ozonoterapii oraz nanotechnologii, którzy wchodzą w skład Rady Naukowej Scandia Cosmetics.

Karen Khachatryan – Dr hab. prof. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Przewodniczący Rady Naukowej

Wydział Technologii Żywności
Katedra Chemii

Dyscypliny, klasyfikacja:

 • KBN: Nauki Chemiczne; Technologia Żywności i Żywienia
 • NCN: Nauki ścisłe i techniczne->Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna->Chemia organiczna
 • Nauki ścisłe i techniczne->Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna->Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • OECD: Nauki Inżynieryjne i Techniczne->Nanotechnologia->Nanomateriały [Produkcja i Właściwości] Nauki Przyrodnicze->Nauki Chemiczne->Chemia Organiczna
 • OSJ: Nauki Przyrodnicze->Chemia->Chemia Organiczna

Specjalności

chemia organiczna, nanotechnologia żywności, chemia żywności, nanotechnologia polimerów i biomateriałów

Wykształcenie

 • Wyższe _ 1993: Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Studia podyplomowe _ 2011: „Profesjonalny kierownik projektów badawczo-rozwojowych”, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Stopień naukowy:

 • 1993 _ Mgr Chemii („Reakcje alkilowania i arylowania kompleksu niklu pochodnej kwasu β-aminotiocynamonowego”, promotor: dr hab. Barbara Zaleska. Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • 2002 _ Dr Nauk Chemicznych, specjalizacja Chemia Organiczna („Nowe luminofory pirazolochinolinowe na potrzeby optoelektroniki”, promotor: prof. dr hab. Piotr Tomasik. Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków )
 • 2016 _ rozprawa habilitacyjna „Otrzymywanie nanocząstek w matrycach polisacharydowych oraz badanie właściwości fizykochemicznych uzyskanych kompozytów”. Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Odznaczenia

 • 2017 _ Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

 

Gohar Khachatryan – Dr hab. prof. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Badania naukowe nad: 

 • Opracowaniem metod syntezy biokompozytów, elastycznych folii hydrożelowych oraz hydrożeli na bazie kompleksów polisacharydów z aminokwasami lub lipidami zawierających nanosrebro, srebro jonowe, nano i mikro-kapsułki oraz kropki kwantowe. 
 • Stymulowaniem katalizatorów białkowych używanych w reakcjach biochemicznych światłem liniowo spolaryzowanym. 
 • Wpływem światła widzialnego liniowo spolaryzowanego na właściwości fizykochemiczne skrobi o istotnym znaczeniu przemysłowym i żywieniowym. 

Projekty badawcze:

 • Grant KBN 8 T11B 005 10, „Związki o niebieskiej fluorescencji w fazie stałej dla diod elektroluminescencyjnych” – zakończony w 1998 roku.
 • Grant KBN 8 t11B 075 18. „ Układy elektroluminescencyjne na bazie polimerów heterocyklicznych” – zakończony w roku 2002.
 • Projekt NCBiR (PBR VI) N R12 0015 06/2009 – „Nanosensory do monitorowania zawartości, stanu świeżości i zawilgocenia żywności w opakowaniach foliowych „ – 2009-2012.
 • Projekt NCN N N313 265936 – „Hydroliza celulozy z udziałem aktywowanych widzialnym światłem liniowo spolaryzowanym enzymów cellulolitycznych dostępnych komercyjnie oraz izolowanych z mikroorganizmów” –  latach 2009-2012. 
 • Projekt KB/72/13447/IT1-B/U/08 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Przedsięwzięcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Technologiczna”) – „Badania w zakresie opracowania technologii karboksylowania i hydroksylowania nanorurek węglowych do zastosowań w inżynierii materiałowej, z zastosowaniem ciśnieniowego reaktora mikrofalowego” 2009 r. 
 • BZ-4702/WTŻ/KTGiK/17-20 „Opracowanie innowacyjnego sposobu eliminacji konserwantów z procesu produkcji wyrobów garmażeryjnych formowanych z nadzieniem z jednoczesnym wydłużeniem ich przydatności do spożycia”.

Wybrane publikacje naukowe:

 • Karen Khachatryan, Gohar Khachatryan, Maciej Fiedorowicz, Piotr Tomasik „Formation and properties of selected quantum dots in maize amylopectin matrix”, Journal of Alloys and Compounds,  Volume 607, 15 September 2014, Pages 39–43
 • Krystyjan, W. Ciesielski, G. Khachatryan, M. Sikora, P. Tomasik „ Structure, rheological, textural and thermal properties of potato starch – Inulin gels”,  LWT – Food Science and Technology/ Lebensmittel-Wissenschaft und-Technologie, Volume 60, Issue 1, January 2015, Pages 131–136
 • Khachatryan, K. , Khachatryan, G. and Fiedorowicz, M. (2015) Synthesis of ZnS, CdS and Core-Shell Mixed CdS/ZnS, ZnS/CdS Nanocrystals in Tapioca Starch Matrix. Journal of Materials Science and Chemical Engineering, 3, 30-38. doi: 10.4236/msce.2015.311005. 
 • Khachatryan, K. , Khachatryan, G. and Fiedorowicz, M. (2016) Silver and Gold Nanoparticles Embedded in Potato Starch Gel Films. Journal of Materials Science and Chemical Engineering, 4, 22-31. doi: 10.4236/msce.2016.42003. 
 • Karen Khachatryan , Gohar Khachatryan and Maciej Fiedorowicz, Distarch Phosphate as a Matrix for Generation of Quantum Dots. Polymers & Polymer Composites, Vol. 24, No. 6, 387-393, 2016.
 • Gohar Khachatryan, Karen Khachatryan, Jacek Grzyb and Maciej Fiedorowicz, Formation and properties of hyaluronan/nano Ag and hyaluronan-lecithin/nano Ag films. Carbohydrate Polymers, 151, 452–457. 2016 DOI: 10.1016/j.carbpol.2016.05.104.
 • Krystyjan, Magdalena, et al. „Preparation and characteristics of mechanical and functional properties of starch/Plantago psyllium seeds mucilage films.” Starch‐Stärke 69.11-12 (2017).
 • Khachatryan, Gohar, and Karen Khachatryan. „Starch based nanocomposites as sensors for heavy metals-detection of Cu2+ and Pb2+ ions.” International Agrophysics 33.1 (2019).
 • Nowak, E., Wisła-Świder, A., Khachatryan, G., Fiedorowicz, M., & Danel, K. (2019). Possible sensor applications of selected DNA–surfactant complexes. European Biophysics Journal, 48(4), 371-381.sor applications of selected DNA–surfactant complexes.” European Biophysics Journal 48.4 (2019): 371-381.

Opracowane patenty:

 • Chaczatrian, G., Chaczatrian, K., Danel, A., Tomasik, P. (2007).  Sposób wytwarzania 1H-pirazolo[3,4-b]chinoliny i jej pochodnych, zwłaszcza 4-arylo podstawionych pochodnych związku macierzystego. Polska, PL 195 700 B1 (Przyznany)
 • Tomasik, P., Fiedorowicz, M., Khachatryan, G., Białopiotrowicz, T., & Bakoš, D. (2009). Sposób otrzymywania elastycznej folii hydrożelowej z biopolimerów, zwłaszcza na materiały opatrunkowe. Polish Patent, PL 200 956 B1 (Przyznany).
 • Fiedorowicz M., Konieczna-Molenda A., Khachatryan G., Tomasik P. (2012). Sposób stymulowania katalizatorów białkowych używanych w reakcjach biochemicznych, zwłaszcza enzymów stosowanych w reakcjach otrzymywania sacharydów. Polska, PL 211549 B1 (Przyznany)
 • Khachatryan, G., Khachatryan, K., Stobiński, L., Michalski, O.,Tomasik,  P.  (2013). Sposób modyfikowania nanorurek węglowych, zwłaszcza wielościennych. Polska, PL 391415  (Przyznany)

Dr n.med. Joanna Kuschill-Dziurda

Specjalista alergolog i internista oraz lekarka zajmująca się medycyną estetyczną od 15 lat. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, World Society of Interdisciplinary Aesthetic & Interdisciplinary Medicine (WOSIAM) oraz European Society for Cosmetic & Aesthetic Dermatology (ESCAD). Prowadzi dwie kliniki Medestetis – w Krakowie i w Warszawie.

Krzysztof Klimas – lekarz weterynarii

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Od kilkunastu lat zajmuje się ozonoterapią u zwierząt, prowadzi praktykę lekarsko-weterynaryjną. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii jako jedyny lekarz weterynarii w Polsce.

Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii. Jako jeden z pierwszych lekarzy weterynarii w kraju, pod merytoryczną opieką prof. dr hab. medycyny Zygmunta Antoszewskiego, zastosował leczenie mieszaniną tlenowo-ozonową w wielu trudnych terapeutycznie przypadkach u zwierząt. 

Jest autorem i współautorem prac i doniesień na temat wykorzystania ozonoterapii u zwierząt i ludzi:

 • The role of ozone environment protection and medicine VŚB-TU Ostrava, 
 • Zastosowanie ozonu w pediatrii małych zwierząt PSLWMZ  Kraków, 
 • Mały Atlas Ozonoterapii Klinicznej wyd. Śląsk. 

Opracował skład preparatu Dermozon zarejestrowany jako kosmetyk dla ludzi oraz szamponu Ozopet dla zwierząt. Jest także pomysłodawcą zastosowania ozonu w kosmetykach.